NÉPSZAVAZÁS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT
NÉPSZAVAZÁS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT
Menü
 

Fórum

Csevegő

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szavazás
A népszavazásról
Szükség van most a népszavazásra az állampolgárságról?

Igen, szükség van rá
Nem, nincs rá szükség
Jobb lett volna későbbre időzíteni
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Szavazás a kettős állampolgárságról
Igennel vagy nemmel fog szvazni ?

Igennel
Nemmel
Nem megyek el szavazni
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Meliyk párt szimpatizánsa vagy tagja vagy?

MIÉP
Jobbik
MIÉP-Jobbik együtt
FIDESZ
KDNP
MDF
MSZP
SZDSZ
Egyéb jobboldali párt
Egyéb baloldali párt
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
A nemzetegyesítésről
Hogyan lehet a magyarságot egyesíteni egy erővé kovácsolni a XXI.században ?

Területi autonómiák segítségével
A kettős állampolgárság segítségével
Területi autonómiák és állampolg.együtt
Revízió követelése
Elegendő az EU csatlakozás
Népszavazással
Gazdasági régiók létrehozásával
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Hírek
Hírek : Miért félnek a szlovákok, szerbek, románok a széles körű jogokat biztosító területi autonómiától?

Miért félnek a szlovákok, szerbek, románok a széles körű jogokat biztosító területi autonómiától?

  2007.05.06. 15:11

2007.02.10. nemzetidal.gportal.hu jegyzete . Azt lájtuk,hogy az asszimilációs nyomás alatt élő külhonba szakított magyarság küzd a megmaradásáért, jogaiért, nyelvéért. Azt is látjuk, ha szóba kerül a magyarság célkitűzéseként egy katalán vagy dél-tiroli típusú autonómia létrehozásának igénye, a volt kisantant országaiban egyként kiáltank fel az üvőltő farkasok. Nem! Nem lehet ! - hangzik az ordítás. Vajon miért ? Ha ilyen autonómiák jöhetnének létre az elszakított magyar területeken élő emberek számára, életük jobbá tétele, gazdaságuk felvirágoztatása a saját kezükben lenne és a magyar-magyar politikai államhatárok a valóságban előbb-utóbb egy új alapokon nyugvó magyar-magyar kapcsolatrendszer kialakítása eredményeként eltünnének. Ez az új alapokon nyugvó kapcsolatrendszer két alappillérre támaszkodhat, mely nélkül lehetetlen új helyzetet teremteni. Ez pedig a magyar területi autonómiák létrehozása és a kettős állampolgárság intézményének bevezetése együttesen. Mindkettőre szükség van! Ettőlé a ponttól kezdve lehet új magyar-magyar kapcsolatrendszer kiépítésének elkezdéséről beszélni ugyanakkor innentől kezdve lehet majd a nemzet egyesítési folyamatának megindításáról, a magyar jövőről, a magyar megmaradás zálogáról beszélni.

Lehet hogy ettöl félnek a "többségi " nemzetek fiai? Talán ismét összekovácsolódik a magyarság? Miért baj ez? Talán a jogosulatlanul megszerzett javak védelmének büntuda kisért bennük? Talán egy népszavazás révén kieszközölt határmódosítás szelleme kisérti öket? Miért ez talán jogellenes lenne? Nem hiszem !

A jogszerütlen maga a Trianoni békediktátum volt. 3,5 millió magyar ember került a hivatalosan meghirdetett wilsoni-elvekkel ellentétben népszavazás nélkül idegen uralom alá, a nemzet 1/3-a, immáron 87 éve tartó kiszolgáltatottságba. Ezt kell orvosolni ! A népszavazástól akkor is féltek és sikerült szabotálni a kezdeményezést Pasic, Bratianu, Benes,Tardieu és Masaryk ármánykodása és hazudozása révén -  egyebek mellett a békebírák tudatlanságának és naivságának is köszönhetöen, melyet késöbb sokan közülük beismertek . 

Ma is ettöl félnek az akkori "kedvezményezettek"utódai : mi lesz, ha a magyar autonómiák esetleg népszavazás útján Magyarországhoz akarnak csatlakozni ? Hát igen ! Ezért tapasztalható ez a nagy ellenállás és belügyekre való hivatkozás. A belügyekre való hivatkozás sokszor beválik, például olyan hiányosságok esetén, ahol az alkotmány szerint van egy államalkotó nemzet és van egyéb. Ez utóbbi csoportba tartoznak a másodrendű állampolgárok a  "nemzetiségek". BElügyekre lehet hivatkozni akkor is, ha vannak olyan belső törvények mint például a Benesi-dekrétumok ,mely létjogosultságához hallgatólagos beleegyezését adta az Európai Unió is.

Viszont az üvöltöző farkasok nem tudják, csak mi érezzük belülröl, hogy a 86 év bélyege micsoda szétforgácsolódást, nemzetpusztítást, asszimilációt, népességfogyást  eredményzett a magyarság körében, tetézve mindezt különbözö ideológiák szellemében elkövetett önpusztításunkkal, és ezek jegyében a nemzettudat és összetartozás érzésének kivégzésével. Szemben velünk a szomszédos népek ideológiától függetlenül, elhivatottan, összefogással építettek és ápoltak saját felemelkedésük érdekében.

A nemzeti öntudat minden nép számára egy támaszt jelent, egy erős hajtóeröt az egyén és nemzet sorsának jobbításáért vívott küzdelemben, és egyúttal ez egy önvédelmi fegyver is a saját hazánk, nemzetünk, erkölcsünk rombolásával szemben, a gyökereink, a történelem során egy nemzetként elért kimagasló eredményeink, a tudományban és kulturában elért érdemeink védelmében. 

A kereszténység és az ebből az értékrendböl táplálkozó európai kultúra a magyarság védelme nélkül ma nem létezne. Mégis az elmúlt 50 évben és a századforduló utáni liberál-bolsevik ideológia hullámának éveiben senki nem pusztította annyira tervszerüen és tudatosan Európában saját népe nemezttudatát, mint mi magyarok. A magyarságból mára már hiányzik az összefogás, hiányzik az optimizmus , az az eszköz, amely az egészséges nemzeti önvédelem védöpajzsa, mely egyúttal a megmaradásunk és túlélésünk, felemelkedésünk záloga is. 

Jelenleg Magyarorzságon 7 millió emberböl hiányzik a nagy családhoz, az egy nemzethez tartozás érzése, ez 2004. december 5-én nyilvánvalóvá vált. Ennek ellenére a magyar nép ma is önzetlen, segítökész, nemesen cselekszik a szó szoros értelmében, ha messzi tájakon segítségre szorulnak idegen emberek. Az emberség, az együttérzö segítökészség tehát nem halt ki belölünk, csak sajnos saját nemzettestvéreikkel szemben nincs empátia a magyarországi emberek több mint felében.

Vajon miért? A válasz : azért, mert ez egy tudatos, büntudatot sugalló hamis tanításnak, nemzetromboló politikának az eredeménye, mely ma is zajlik. Ezzel szemben pedig az idegen népek segítsége egy spontán, szívböl jövö szeretet kifejezésre juttatása mérlegelés nélkül.

Mérlegelés ? Szinte biztos, hogy ezek az emberek még abba sem gondoltak bele, hogy milyen érzés lenne az, ha egy szép napos reggelen arra ébrednének, hogy attól a naptól kezdve román, szlovák, ukrán, szerb, szlovén vagy horvát állampolgárokká váltak  - vagy megfosztották őket állampolgárságuktól és hazájuktól és hazátlanná váltak saját szülőföldjükön, mint ahogyan ez 1945-ben volt Felvidéken.  Az elszakított 3,5 milliós magyarságnak tudatosítania kellett azt a tényt, hogy anélkül, hogy szülöföldjüket elhagyták volna idegen állampolgárként kell élniük a további életüket. Jelenleg  azt kapják minden oldalról, hogy már el kell felejteniük , hogy magyar haza állampolgárai is voltak valaha.

A mai magyarországi magyar ok többsége nem fogja fel és nem is gondolt bele abba, hogy az a  szülöföld, ahol az elszakított részek magyarjai élnek az ő számukra már nem azonos a Haza földjével. Nem tudják mi az az érzés, ez a szülöföldem, de nem ez az ország a hazám. 

Nem tudják milyen érzés az, amikor saját őshonos, magyar szülöföldjén a hivatalban rászólnak valakire, hogy ne magyarul beszéljen !

Nem tudják milyen érzés az, amikor még a villamoson is rászólnak az idegen,más kultúrához tartozó, magyar öshonos földre beözönlött telepes népek fiai, hogy ez nem Magyarország itt  ne beszéljen magyarul !

Jóllehet gondolkodhatnak még magyarul, de érvényesülni idegenek közt csak részben vagy teljesen idegenné válva, az idegenek nyelvén, szokásai között és szerint tudnak majd létezni és mindez tölük függetlenül, akaratuk ellenére, igazságtalanul hazudozások és ármánykodások révén jött létre.

Ez a nyomasztó valóság, amely a külhonba szakadt magyarsággal megtörtént és itt, ezen a ponton hiányzik a mai magyarországi emberböl az empátia, részben a fél évszázadon át tartó agymosás, részben pedig a kozmopolitizmus, a liberalizmus ideológiájának és a globalizációnak a keresztény értékrend egyre eröteljesebb  felszámolásának önzésre nevelö hatása miatt.    

Nem kell messzire mennünk, nem kell tengerentúli járatokra ülnünk és ülniök a környezö országok lakóinak, hogy lássanak "csodát", de nem is csodát, hanem a tiszta valóságot. Ha erre nincs hajlamuk, akkor nézzék meg a dél-tiroli és svájci emberek hivatalos okmányait, azt, hogy milyen nyelven íródtak és azt, hogy hány nyelven lehet kitölteni ezeket.

A legbátrabban kiálló nemzetrész az autonómia mellett a székelység és a délvidéki magyarság, majd a kárpátaljai és legvégül legbátortalanabbak és legbizonytalanabbak a felvidéki magyarok. Az is igaz,hogy a szlovák atyafiak az autonómia szó hallatán dührohamot kapnak, de a többi elszakított részen is az idöhúzásra játszanak az "államalkotó nemzet fiai ", mert azt hiszik ez valami szörnyüséges bomlasztó dolog és belügy. Ott sem kíméletesebbek velünk szemben, csak talán a követeléseink ott eröteljesebbek és magabiztosabbak.

Az autonómiától való félelmükben a szlovákok a kilencvenes évek derekán hoztak egy területrendezési döntést, melynek célja a magyar többségü járások felszámolása volt. Sikerült  elérniük a céljukat, ma már csak két magyar többségü járás van Felvidéken, holott 13 járásban él a felvidéki magyarok többsége. 

Ez az eredménye a kivárásnak. Egy ilyen látszatcsapdába nem szabad beleesnünk, nem az etnikailag módosított járásokban kell mérni a magyarok számarányát, hanem a Felvidék egész déli régiójában, egy sávban, függetlenül a közigazgatási határoktól. A közigazgatási határok tudjuk,hogy szándékosan nem etnikai határok, és ez nemcsak Felvidékre vonatkozik. Az úgynevezett "nemzetiségiek "( nem nemzeti kisebbségnek mondják, hanem nemzetiségnek !), ők a nem államalkotó nemzetrész fiai és másodrendü állampolgárok, hisz azt az adott ország alkotmányai rögzitik, hogy ki az államalkotó és uralkodó nemzet az országban. 

A legtöbb posztkommunista ország alkotmánya a nemzeti kisebbségeket nem tartja államalkotó népnek, tehát a magyarok nem ugyanolyan állampolgárok mint azok akik az ú.n. "államalkotók". Ahol ez még így van és esetleg az alkotmány is gátolja az autonómia létrehozását, akkor azt módosítani kell, mert így ahogyan van kirekesztö más nemzetekkel szemben, és nem felel meg a  mai nemzetközi normáknak. 

Szlovákiában már megváltoztatták, csak éppen a Benesi-dekrétumokban foglalt törvényekkel van a gond, ezekre még lehetne hivatkozni, de nyíltan ezt nem merik megtenni, viszont törölni sem akarják, mert így lehet a belügyekbe való beavatkozásra hivatkozni. Ezt a hivatkozást szajkózták az óvatoskodóan és az autonómia helyett pótmegoldásként bevezetett státusztörvény esetében is, ami tudjuk félmegoldás sem volt, mert sem időtálló,  sem pedig következetes nem volt.

Egy autonómiát semmilyen magyarországi kormányváltás nem tud lerombolni. Nem bomlasztó dolog és nem belügy az autonómia kérdése. Éppen a nemzetek egyenrangú és kölcsönös elismerését és egymás életterének, igényeinek tiszteletben tartását hivatott szolgálni ! Röviden: egymás kölcsönös tiszteletéröl van szó. Hangsúlyozom ezt a szót : egyenrangú ! Nem másodrangú, hanem egyenrangú polgár saját szülöföldjén a magyar ember és nem alárendeltje senkinek ! Ennek megfelelöen senki nem tagadhatja meg töle a teljes önrendelkezési jog gyakorlását és nemzete állampolgárságának felvételét sem ! 

Nem a magyarság türéshatárát kell szondázgatnia az "államalkotó" nemzetnek, és nem öntörvényes módszerekkel korlátozni, megtürni bizonyos körülmények között az anyanyelv használatát, hanem alkalmazkodni kell az alapvetö egyéni és kollektív emberi jogok nemzetközi feltételrendszeréhez és elöírásaihoz ! 

Semmivel többet nem kérünk, csak azt, ami alanyi jogon a nemzetközi jog szerint jár a külhonba szakadt magyarságnak ! Nem többet, de nem is kevesebbet !  A nemzetközi jog már van annyira érett, hogy sem a területi autonómia, sem pedig a kettös állampolgárság intézményének bevezetése nem ütközhet akadályba Európában. Ez csupán akarat kérdése!

nemzetidal.gportal.hu


Kapcsolódó cikkek:

Fortyog a szlovák asszimilációs olvasztótégely Felvidéken  >>

A magyarok "vérszemet kaphatnak" Koszovó függetlensége láttán >> 

 
Az IGEN támogatói

www.nemzetidal.gportal.hu

www.maghar.gportal.hu

www.hajrajobboldal.atw.hu

http://www.nemzetidal.gportal.hu  

 
Jelenlegi látogatók
látotagó olvassa a lapot.
 
Látogatottság
Indulás: 2007-03-26
 
A kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság - adatok, állásfoglalások, elemzések

Miért félnek az autonómiától és a kettős állampolgárságtól ? tovább >>

Ismét népszvazás az állampolgráságról >>

Eva Maria Barki beszédei>>

             

          

 
Egy nemzetben gondokodás honlapja

 
Partner oldalak

Üdvözöl a(z) Magyar Ifjúság

 

 

 Magyar Ellenállás

 

 
Bannerünk

A nagyításhoz tovább >>

 
Hírportálok
 
Csevegő

 

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!